Aanvraag-formulier verklaring van erfrecht:
Gegevens aanvrager:
Voornamen volledig en achternaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Adres: straat en nummer
postcode en plaats
Wat is uw burgerlijke staat:
   
Gegevens overledene:  
Voornamen volledig en achternaam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Datum van overlijden
Plaats van overlijden:
Laatste adres: straat en nummer
postcode en plaats
Wat was de burgerlijke staat van de overledene:
Heeft de overledene kinderen
achtergelaten:
zo ja, hoeveel kinderen:
Zijn er kinderen van de overledene gelijk met of voor de overledene overleden.

zo ja, hoeveel kinderen:

Indien van toepassing gaarne vermelden de voornamen en achternaam van de vooroverleden kinderen:

Indien deze vooroverleden kinderen zelf kinderen hebben achtergelaten (zodoende kleinkinderen van de thans overleden persoon) gaarne voornamen en achternaam van deze kinderen (kleinkinderen van de thans overleden persoon) vermelden:

   
Gegevens algemeen:  
Is er een codicil:
Is er een testament
Hoeveel erfgenamen zijn er:
Zijn er erfgenamen welke minderjarig zijn:

 

Zijn er erfgenamen welke failliet zijn onder curatele staat of in de wettelijke schuldsanering zitten:
Is het saldo van de nalatenschap positief:
Aanvaarden alle erfgenamen zuiver:
Gaarne vermelden wie de erfgenamen zijn, voornamen, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, email, adres en burgerlijke staat
Wie wordt als gevolmachtigde namens de erfgenamen aangewezen:
Eventuele opmerkingen of vragen:  
  U kunt uw verzoek ook gewoon mailen zonder gebruik te maken van het formulier. Let op met het verzenden stemt u in met de algemene voorwaarden

 

076 - 5204720

Akte van erfecht.nl in samenwerking met Notariskantoor Clercx & Broers te Breda www.clercx.nl  
Kantooradres:
Ginnekenweg
159 Breda
Postadres:
Postbus 4766
4803 ET Breda
Telefoon: 076 520 47 20
Fax: 076 522 86 18
E-mail: info@clercx.nl
KVK: 171.91.229
BTW: NL8180.68.851B.01
Bank: 1167.12.201

Algemene voorwaarden
 

 

 

  Home
  Kosten
Aanvragen
  Informatie
 
 
 
 
akte van erfrecht.nl
Dienstverlening in geheel nederland

Aanvaarden, verwerpen of beneficiar aanvaarden?
Zuiver aanvaarden
Van zuiver aanvaarding spreekt men als de erfenis aanvaard wordt, ongeacht of het eventuele saldo positief of negatief is. Kortom: met alle daaraan verbonden rechten en plichten.
Als iemand iets uit de erfenis ontvreemdt c.q. verdonkeremaant wordt dat juridisch gezien als het zuiver aanvaarden van de erfenis!

Beneficiair aanvaarden
Dit is een bijzondere manier van accepteren van een erfdeel. Je moet voor een beneficiaire aanvaarding wel een verklaring afleggen bij de arrondissementsrechtbank. Als er niet voldoende bezittingen zijn om de schulden te betalen, hoeft de erfgenaam het tekort niet zelf bij te betalen.

Verwerpen
Verwerpen is het niet accepteren van een erfdeel, er afstand van doen. Voor een verwerping moet een verklaring bij de rechtbank worden afgelegd.