Algemene voorwaarden akte van erfrecht?

Artikel 1 - Definities
Notaris
Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.
Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan de vennootschap, natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.
Opdracht


076 - 5204720 Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. Indien de notaris als natuurlijk persoon, vennootschap en/of via een rechtspersoon deel uitmaakt van een samenwerkingsverband (openbare vennootschap), geldt dit samenwerkingsverband als enige opdrachtnemer. Treedt het notariskantoor naar buiten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschap, dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van de notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor bedoelde (openbare) vennootschap en/of rechtspersoon.
De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen.

Artikel 2 - Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door de notaris en diens kantoorgenoten.

Artikel 3 - Tarieven
Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Niet doorgegane akte
Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 6
In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 7 - Betaling
Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris.
De notaris is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren.

Artikel 8 - Kosten van invordering
De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt.
Alsmede is de opdrachtgever aansprakelijk voor de terzake door de notaris bestede en nog te besteden tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

Artikel 9 -Werkzaamheden
De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

Artikel 10 - Klachten
In geval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris kenbaar maken. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:
• de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of
• de desbetreffende Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-Notarissen; en/of
• de burgerlijke rechter.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de notaris
1. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
2. De in lid 1. omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1. geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
4. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden 1., 2. en 3. van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Artikel 12 - Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen de notaris en zijn cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de notaris en de cliënt mocht ontstaan kennis te nemen.
 

Akte van erfecht.nl in samenwerking met Notariskantoor Clercx & Broers te Breda www.clercx.nl  
Kantooradres:
Ginnekenweg
159 Breda
Postadres:
Postbus 4766
4803 ET Breda
Telefoon: 076 520 47 20
Fax: 076 522 86 18
E-mail: info@clercx.nl
KVK: 171.91.229
BTW: NL8180.68.851B.01
Bank: 1167.12.201

Algemene voorwaarden
 

 

 

  Home
  Kosten
  Aanvragen
  Informatie
 
 
 
 
akte van erfrecht.nl
Dienstverlening in geheel nederland

Is deze service landelijk?

Ja, u kunt in geheel Nederland maar ook vanuit het buitenland gebruik maken van deze service.

Is een akte van erfrecht verplicht?

Nee, maar in de meeste gevallen zullen derden u om een verklaring vragen.

Moet ik langs een notaris?

In eerste instantie niet, echter voordat de verklaring van erfrecht wordt afgegeven dient iedere erfgenaam bij een notaris naar keuze (de plaatselijke notaris) een handtekening te zetten.

Wat zijn de kosten?

Afgezien van kosten van derden
€ 250,-. Zie verder onder de pagina "kosten".

Aanvragen