Hoe werkt akte van erfrecht?

Wij werken in geheel Nederland!

1 u vult het aanvraagformulier in;
2 u stuurt enkele documenten op per mail of per post;
3 de notaris vraagt gegevens op en stuurt de erfgenamen een verklaring
4 de erfgenamen tekenen de verklaring bij een willekeurige notaris
5 de gevolmachtigde krijt daarna vanzelf de verklaring van erfrecht toegezonden.


076 - 5204720

Benodigde documenten:
Voor het afgeven van de verklaring van erfrecht heeft de notaris de volgende documenten van u nodig:
1.een kopie van de akte van overlijden;
2..indien aanwezig: een kopie van het trouwboekje;
3 .een kopie van de (geldige) legitimatiebewijzen (paspoort, rijbewijs, identiteitkaart) van u en de erfgenamen;
4 .indien aanwezig: een afschrift van het testament, van de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of van het samenlevingscontract;

Verklaring van erfrecht
In een akte van erfrecht verklaart een notaris wie is overleden, wie de erfgenamen zijn en voor welk deel zij erfgenaam zijn.

Volmacht
wie vertegenwoordigt de erfgenamen?
Omdat het hele vermogen van de overledene overgaat op de gezamenlijke erfgenamen zijn zij in beginsel gezamenlijk bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen. Dat kan onpraktisch zijn, omdat voor elke handeling telkens alle handtekeningen van de erfgenamen nodig zijn. Om dit tegen te gaan geven de gezamenlijke erfgenamen vaak volmacht aan één van de erfgenamen of aan een derde partij om de afwikkelingshandelingen te verrichten. De boedelgevolmachtigde, zoals deze persoon wordt genoemd, wordt in de verklaring van erfrecht vermeld.

Moet ik bij de notaris langsgaan?
U hoeft de akte van erfrecht niet mede te ondertekenen. U hoeft hiervoor dus niet op ons kantoor te verschijnen. U ontvangt een verklaring van erfrecht over de post. Wel dienen de erfgenamen een handtekening te zetten bij 'n notaris (bijvoorbeeld in de woonplaats van de desbetreffende erfgenaam)
.

Aanvaarden, verwerpen of beneficiar aanvaarden?
Zuiver aanvaarden
Van zuiver aanvaarding spreekt men als de erfenis aanvaard wordt, ongeacht of het eventuele saldo positief of negatief is. Kortom: met alle daaraan verbonden rechten en plichten.
Als iemand iets uit de erfenis ontvreemdt c.q. verdonkeremaant wordt dat juridisch gezien als het zuiver aanvaarden van de erfenis!

Beneficiair aanvaarden
Dit is een bijzondere manier van accepteren van een erfdeel. Je moet voor een beneficiaire aanvaarding wel een verklaring afleggen bij de arrondissementsrechtbank. Als er niet voldoende bezittingen zijn om de schulden te betalen, hoeft de erfgenaam het tekort niet zelf bij te betalen.

Verwerpen
Verwerpen is het niet accepteren van een erfdeel, er afstand van doen. Voor een verwerping moet een verklaring bij de rechtbank worden afgelegd.

Wettelijke verdeling
Bij de Wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot( of geregistreerd partner) de nalatenschap van de overleden echtgenoot (of geregistreerd partner). De kinderen krijgen een geldvordering ter grootte van hun erfdeel, die pas opeisbaar is als de langstlevende is overleden.

De wettelijke verdeling is van toepassing als de overledene geen testament heeft gemaakt en een echtgenoot of geregistreerd partner en tenminste één kind achterlaat.

Akte van erfecht.nl in samenwerking met Notariskantoor Clercx & Broers te Breda www.clercx.nl  
Kantooradres:
Ginnekenweg
159 Breda
Postadres:
Postbus 4766
4803 ET Breda
Telefoon: 076 520 47 20
Fax: 076 522 86 18
E-mail: info@clercx.nl
KVK: 171.91.229
BTW: NL8180.68.851B.01
Bank: 1167.12.201

Algemene voorwaarden
 

 

 

  Home
  Kosten
  Aanvragen
Informatie
 
 
 
 
akte van erfrecht.nl
Dienstverlening in geheel nederland

Is deze service landelijk?

Ja, u kunt in geheel Nederland maar ook vanuit het buitenland gebruik maken van deze service.

Is een akte van erfrecht verplicht?

Nee, maar in de meeste gevallen zullen derden u om een verklaring vragen.

Moet ik langs een notaris?

In eerste instantie niet, echter voordat de verklaring van erfrecht wordt afgegeven dient iedere erfgenaam bij een notaris naar keuze (de plaatselijke notaris) een handtekening te zetten.

Wat zijn de kosten?

Afgezien van kosten van derden
€ 250,-. Zie verder onder de pagina "kosten".

Aanvragen